Baltic Sun 2

1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Odliczenie (zwrot) podatku VAT

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez podatnika rozumie się tutaj m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (art. 15 ust. 1 w/w ustawy). Przez działalność gospodarczą zaś m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 w/w ustawy), przez towar m.in. budynki (art. 2 pkt 6 w/w ustawy).

Działalność gospodarcza w rozumieniu powyższych zapisów obejmuje także wykonywanie usług najmu, co wcale nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej, o której mowa m.in. w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu apartamentowego może zostać dokonany na podstawie art. 87 ust. 5a w/w ustawy, w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży). Na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową.


W celu odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu apartamentu należy:

  1. Zarejestrować się jako czynny podatnik VAT na formularzu VAT-R w urzędzie skarbowym odpowiednim dla lokalizacji apartamentu, najlepiej przed podpisaniem umowy zakupu lokalu - w formularzu zaznaczamy dzień wcześniej jako pierwszy okres rozliczeniowy,
  2. Po otrzymaniu faktury od dewelopera, ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne (do 25. dnia po zakończeniu miesiąca) deklaracje VAT-7,
  3. Wraz z comiesięczną deklaracją podatkową składać wniosek o zwrot podatku w terminie 180 dni lub/i wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni i wpłacenie zabezpieczenia majątkowego,
  4. Zwrot jest dokonywany przez urząd skarbowy w trzech równych ratach w terminie 180 dni (60 dni) od złożenia wniosku na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1, NIP-3.

 

Opodatkowanie przychodów z najmu lokali osiągane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dochody z przychodu od wynajmu mogą być opodatkowane w następujący sposób:

  1. Na zasadach ogólnych według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem skali podatkowej (18% i 32% od 2009 r.). Opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, np. koszty amortyzacji lokalu (stawka 2,5 % rocznie), koszty wyposażenia, czynsze i opłaty związane z eksploatacją lokalu oraz ewentualnie odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu,
  2. W formie ryczałtu według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym przypadku opodatkowaniu podlega przychód (bez możliwości odliczenia kosztów j.w.).

 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu należałoby dokonać wszelkich formalności, związanych ze zgłoszeniem działalności gospodarczej, mając na uwadze w szczególności fakt, aby w rodzaju działalności gospodarczej wskazać najem (np. PKWIU 55.20Z, 68.20Z).

 

Odliczenie (zwrot) podatku VAT

W zakresie możliwości odliczenia (zwrotu) podatku VAT osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna posiadać status czynnego podatnika VAT (zarejestrowanego we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R).

Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu apartamentowego odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży, za miesiąc w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu (lub fakturę zaliczkową) (art. 86 ust. 1 w/w ustawy).

W przypadku powstania różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, różnicę tę można przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub żądać jej zwrotu ? (art. 87 ust. 1 w/w ustawy).

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową , urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone,
  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, i zostały przez podatnika zapłacone,
  3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży), na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, jest realizowany w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. (art. 87 ust. 5a w/w ustawy).

 

* Treść niniejszych informacji należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie. Nie jest aktualizowana. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji podatkowych sugerowany jest kontakt z właściwym urzędem skarbowym, bądź doradcą podatkowym. PB Grzegorz Jankowiak nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału.